Energikrav i Tek-10

Energikrav i Tek-10

Energikrav i Tek-10

KRAV GJELDER OGSÅ VED SØKNADSPLIKTIG REHABILITERING. HYTTER UNDER 50M2 ER FRITATT FOR ENERGIKRAV.

I tillegg gjelder følgende:

  • Normalisert kuldebroverdi skal ikke overstige 0,03 W/m2K for småhus og 0,06 W/m2K for øvrige bygg, der m2 angis i oppvarmet BRA.
  • Lufttetthet: 1,5 luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell. For småhus 2,5 luftvekslinger pr. time. Minstekrav lufttetthet 3,0 lufvekslinger pr. time
  • Årsmidlere temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 70%
  • Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling.
  • Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg, SFP-faktor (specific fan power): – næringsbygg 2/1 kW/m3s (dag/natt) – bolig 2,5kW/m3s (hele døgnet)
  • Natt- og helgesenking av innetemperatur til 19 °C for de bygningstyper der det kan skilles mellom natt, dag og helgedrift. Idrettsbygg skal ha natt- og helgesenking av innetemperatur til 17 °C.

Det er tillatt å fravike et eller flere av energitiltakene foruten minstekrav, dersom kompenserende tiltak gjør at bygningens energibehov ikke økes.