Vilkår og betingelser for oppdrag

Vilkår og betingelser for oppdrag

ARKITEKTPAKKEN:

Arkitektpakken inkluderer det tegningsmateriell som er nødvendig for å få godkjent en byggesøknad samt målsatte tegninger, vindu og dørskjema for innhenting av av tilbud fra prosjekterende og utførende i prosjektet. Følgende inngår i arkitektpakken.

 • Innhenting av plankart, reguleringsbestemmelser og ev. andre forhold ang. tomten fra Kommunen
 • Gjennomgang reguleringsbestemmelser
 • Analysefase av ønsker i tett dialog med kunden
 • Ide og konseptutvikling etter ønsker og behov samt bestemmelser
 • Utvikling av skissetegninger og dialog med kunden
 • Plan-, fasade-, snitt- tegning 1:100 samt situasjonsplan og terrengprofiler 1:500 for rammesøknad
 • Vindu og dørskjema 1:50 for anbud
 • To -2- stk. 3D Visualisering utvendig fra ulike vinkler

For mer informasjon om arkitektpakken, kontakt vår samarbeidspartner: Arkitekt Giskegjerde AS

INTERIØRPAKKEN

Interiørpakken forutsetter at det foreligger tegninger fra Arkitekt eller teknisk tegner. Dersom tegninger ikke foreligger kan dette med fordel bestilles sammen med interiørpakken.

 • Møte med kunde hvor vi diskuterer behov og tar en gjennomgang av eksisterende tegninger
 • Plantegninger sjekkes iht TEK10 og universell utforming
 • Om det er behov for å tilpasse eksisterende bolig til en funskjonshemmede familiemedlem er dette også mulig i Interiørpakken.
 • Forbedring av eksisterende planløsninger.
 • Overflater: Forslag til gulv, lister, veggfarger osv.
 • Belysning og El-plan: Lysberegning og forslag til generell belysning og dekorbelysning i boligen + forslag til ekstra El-punkter der behov.
 • Kjøkken: Forslag og innhenting av pris (inkl hvitvarer).
 • Bad / Vaskerom: Forslag og innhenting av pris (møbler, utstyr, overflater).
 • Detaljer: Spesialkonstruksjoner (plassbygd møbler, peis, annet)
 • Rombehandlingsskjema
 • To -2- stk. 3D Visualisering innvendig inkludert. (Kroner 4 000,- pr. Ekstra 3D)
 • En -1- korreksjonsrunde / endringer pga. kundens ønsker (Kroner 5.000,- pr. ekstra korreksjonsrunde)

For mer informasjon om interiørpakken, kontakt vår samarbeidspartner: MKArkitektur & Design

TEGNEPAKKEN:

Tegneoppdrag forutsetter at du har skisser med eventuelle merknader om hvordan du vil ha huset og hvordan det skal plasseres på tomten. Det er ikke en arkitekt som gjør jobben men en tegneassistent. Tegneassistenten vil lage tegninger i henhold til reguleringsplan, ev. kommuneplan, plan og bygningsloven samt gjeldende tekniske forskrifter. Reguleringsbestemmelser ev. kommunale bestemmelser for tomten med tilhørende plankart må sendes inn sammen med skisser og merknader. Følgende inngår i et tegneoppdrag:

 • Gjennomgang reguleringsbestemmelser og sjekk av tegninger mot disse
 • Plan-, fasade-, snitt- tegning 1:100 samt situasjonsplan 1:500 for rammesøknad
 • Tre -3- korreksjonsrunder / endringer pga. kundens ønsker
 • Kroner 2.500,- pr. ekstra korreksjonsrunde inkl. mva.

Tegneoppdraget inkluderer kun sjekk av tegninger mot reguleringsbestemmelser og plankart og ikke eventuelle andre forhold mot kommune, tinglysninger, vann og avløp, vegvesen, naturvern osv. Slikt avdekkes i en eventuell forhåndskonferanse dersom du har valg Byggesøknad fra oss.

KONSTRUKSJONSPAKKEN:

Konstruksjonspakken er obligatorisk for de som ønsker å tegne kontrakt med oss. Dette er utarbeidelse av alle nødvendige tegninger og detaljer for å kunne bygge bygget. Konstruksjonstegningene vil også være grunnlag for endelig og 100% prisfastsettelse på byggeprosjektet og den skal ikke overstige angitt feilmargin i eventuelt tidligere beregnet tilbud.

FRIKJØP:

TEGNINGER FRIKJØPES

Velger du frikjøp av tegninger står du fritt til å bruke tegningene som anbudsunderlag for andre husbyggere. Oppdraget er å betrakte som et uavhengig og selvstendig arkitektoppdrag.

EKSTRA TJENESTER

BYGGESØKNAD:

Søknad i hht SAK10. En byggesaksprosess er omfattende og har mange formelle steg som skal være på plass. Ansvarlig søker ivaretar denne prosessen for deg. Her ser du en visuell framstilling av byggesaksprosess og hvordan den foregår. Det tas forbehold om tvister, servitutter og uavklarte forhold ved tomten. Har du behov for  dispensasjon må du kontakte oss for pris.

 • Anmode forhåndskonferanse
 • Tiltakshaver møter i forhåndskonferanse med liste fra oss
 • Utarbeide søknad og sende nabovarsling
 • Behandle innsigelser og sende søknad til kommunen
 • Påse at alle oppgaver belegges med ansvar i forbindelse med IG
 • Behandle ev. avslag og fremme klage
 • Samordning av FDV dokumentasjon ved søknad ferdigattest

OPPARBEIDING AV TOMT

Vi ser over tomtens beskaffenhet og spesifiserer helt presist hva som skal gjøres med tomten både i forhold til huset men også eventuelle andre inngrep som kunden ønsker. Vi kontakter lokale maskinentreprenører og sørger for at det kommer minimum to tilbud i henhold til spesifikasjon. Tilbudene gjennomgås og vi gir en anbefaling for hvem som bør velges videre. Det beregnes et påslag på 12% av maskinentreprenørens pris for at Nøkkelhus skal stå ansvarlig for kontrakten med maskinentreprenøren. Vi vil da også koordinere jobben mot maskinentreprenøren.

ENERGIATTEST

Energiattest utarbeides for bygge som egen dokumentasjon.

3D VISUALISERING

Pakken inneholder visualisering av huset sett fra utsiden vis fra fire ulike sider slik at alle fasader vises. Det lages fire bilder.

FOTOMONTASJE

Fotomontasje forutsetter at 3D Visualisering bestilles samtidig. Bygget blir nå lagt inn med korrekt perspektiv i foto fra tomten slik at det ser ut som det er bygget. To vinkler med fotomontasje er inkludert i pakken.

ENDRINGER

Er det oppgitt feil BTA ved bestilling i onlinesystemet så vil prisen bli justert opp/ned i henhold til byggets korrekte BTA etter at oppdraget er utført. Kunden kan pålegge den prosjekterende endringer. Endringen må ligge innenfor det bestilte fagområde, stå i sammenheng med det oppdraget omfatter, og ikke være urimelig tyngende for den prosjekterende å utføre. Pålegg om endring skal være skriftlig og gir klar beskjed om at det er en endring og hva endringen går ut på. Den prosjekterende skal varsle dersom denne vil påberope seg at endringsordren ligger utenfor det han er forpliktet til eller utenom den prisen som er gitt.

a) Endring av oppdragets omfang

Ved økning eller minsking av oppdragets omfang skal det gis forholdsmessig tillegg til  eller fradrag fra det avtalte honoraret. Medfører endringene, antallet endringer, tidspunkter for endringene eller lignende at forutsetningene for det avtalte honoraret endres vesentlig, har begge parter krav på at de fordyrelser eller besparelser de endrete forutsetningene har medført, legges til grunn ved reguleringen av honoraret. Ved reduksjon av den prosjekterendes arbeidsomfang skal det ved regulering av honoraret tas hensyn til virkningene for den prosjekterendes faste kostnader.

b) Endringer i leveranseplan eller andre bindende frister

Ved endringer i leveranseplan eller andre bindende frister etter pålegg fra oppdragsgiver har den prosjekterende krav på å få dekket de eventuelle økte kostnadene endringene medfører, tilagt et rimelig på slag for fortjeneste. Dersom den prosjekterendes samlede endelige vederlag etter fradrag og tillegg reduseres med mer enn 15% av avtalt eller antatt totalt honorar, skal reduskjonen behandles som delvis avbestilling.

ANNET

SLIK SPARER DU 15%

Oppgitte priser fra online systemet gjelder kun ved første og samlet bestilling. Ved tjenester eller frikjøp som bestilles ved en senere anledning vil prisene være 15% høyere. Er du i tvil om hva du trenger så ring oss i forkant slik at vi kan veilede deg gjennom bestillingen.

ANNULERING / UTSETTELSE:

Blir oppdraget avbrutt, eller utsatt i mer enn 3 måneder etter at avtalen er undertegnet (bestilt online), skal kunden innen 14 dager betale 25 % av totalsummen eks. mva. Hvis arbeidet er i gang, skal oppdragsgiver betale 50 – 100 % (inkl. mva. for utført arbeid) etter hvor langt arbeidet er kommet i forhold til fremdriftsplanen. Alle rettigheter til materialet skal i så tilfelle tilbakeføres til den prosjekterende. 15% Av totalsum må betales online ved bestilling og refunderes ikke dersom oppdraget senere avbestilles av kunden uansett grunn.

AVGIFTER, REISE ETC.

Kommunale Avgifter og gebyrer slik som blant annet søknadsgebyr, tinglysninger, DAK underlag, plankart samt porto og rekommanderte sendinger er ikke inkludert i priser og faktureres etter faktiske utgifter. Eventuelle reise-, overnatting- og diettutgifter etter statens satser.